Servicii

MAESTRO S.P.R.L. este societate profesionala de insolventa inscrisa in Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania sub nr. RFO 0270/31.12.2006 si in Tabloul U.N.P.I.R. Subsecţiunea a II-a A- Societăţi profesionale cu personalitate juridică sub nr. Matricol 2A0109/31.12.2006 – al carei unic obiect de activitate este exercitarea profesiei de practician în insolvenţă in cadrul dosarelor de insolventa si lichidare, inclusiv acordarea de consultanţă privind aplicarea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Cu ajutorul echipei noastre, care are calificarea si experienta necesara administrarii societatilor aflate in insolventa, indiferent de obiectul de activitate al acestora, urmarim asigurarea unui management de criza eficient, abordand problematica insolventei dintr-o perspectiva complexa si multidisciplinara.

Societatea noastra se bucura de concursul unei echipe de tineri valorosi, formata din practicieni in insolventa, avocati, economisti, experti contabili, auditori, experti evaluatori, specialisti In marketing, consultanti fiscali si juristi, inspectori de personal, precum si de colaborarea altor firme de specialitate din Romania.

In acest sens, obiectivul principal al societatii noastre este de a oferi servicii specifice la un nivel calitativ ridicat, solutii optime care sa asigure realizarea obiectivelor fundamentale ale unei proceduri de insolventa, beneficiind de o practica insemnata:


1. Consultanta de specialitate privind deschiderea procedurilor de insolventa si administrarea judiciara sau speciala.


Serviciile furnizate de societatea nostra se refera la:

• Analiza economica si juridica a situatiei societatii

• Identificarea riscurilor de anulare plati sau acte ale societatii

• Identificarea elementelor cu risc pentru angajarea raspunderii organelor de conducere

• Identificare categorii de vot pentru palnul de reorganizare

• Trasare liniilor generale ale strategiei de reorganizare

• Conferirea modelelor cererii de deschidere a procedurii si a declaratiilor aferente

,• Verificarea anexelor cererii de deschidere a procedurii

• Consultare privind procedura de desemnare a administartorului judiciar

• Analiza diagnostic privind riscul de faliment• Implementarea programelor privind reducerea de costuri,analiza si implementare


2. Proceduri de preventie a insolventei


Concoratul preventiv si mandatul ad-hoc reglementate de Legea 381/2009 sunt proceduri de preventie a insolventei, prin care se urmareste salvgardarea intreprinderii aflate in dificultate, in vederea continuarii activitatii acesteia, a pastrarii locurilor de munca si a acoperirii creantelor asupra debitorului, prin proceduri amiabile de renegociere a creantelor sau a coditiilor acestora.

Aceste proceduri de preventie se caracterizeaza prin aceea ca sunt rapide, putin judiciarizate, confidentiale (in tot sau in mare parte)

Continutul proiectului de concordat preventiv este reglementat de articolul 21, in care sunt enumerate elementele care trebuie prezentate detaliat, respectiv:

• situatia analitica a activului si a pasivului debitorului, certificata de un expert contabil sau, dupa caz, auditata de un auditor autorizat potrivit legii;

• cauzele starii de dificultate financiara si masurile luate de debitor pentru depasirea acesteia pana la depunerea ofertei de concordat preventiv;

• proiectia evolutiei financiar-contabile pe urmatoarele 6 luni (alineatul 1 al art.20) si continutul planului de redresare (alineatul 2 al art.20).


3. Reorganizarea si administrarea judiciara


• întocmirea analizelor economico-financiare necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plăţi şi a previzionării posibilităţilor de redresare;• analiza diverselor scenarii de restructurare, simulare, implicatii

• Intocmire plan de reorganizare (Raport cauze care prefigureaza cauzele insolventei si identifica sansele de reorganizare; Stabilire strategie de reorganizare; Prezentare si discutare strategie cu principalii creditori votanti ai planului; Intocmirea propriu-zisa a planului de reorganizare; Urmarire procedura depunere votare confirmare)

• Asigurarea unui imput extern in societate prin inlocuirea vechiului management

• Sprijin pentru managementului existent

• monitorizarea modului de realizare a bugetului, a modului de realizare a planului de reorganizare

• raportari catre creditori cu propuneri/ solutii de rectificare


4. Falimentul/ lichidarea judiciara


• întocmirea unui raport de analiză a societăţii;

• întocmirea rapoartelor de evaluare a unor active sau bunuri care urmează a fi valorificate prin vânzare;

• valorificarea, în cadrul unui sistem de marketing deosebit de eficient, a activelor societăţii aflate în insolvenţă;

• conducerea în totalitate a activităţii de lichidare a bunurilor societăţii.


5. Lichidarea voluntara respectiv lichidari voluntare realizate in temeiul Legii societatior nr. 31/1990, OUG 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, Legea 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, HG nr.577/2002 de aplicare a normelor metodologice de aplicare a OUG 88/1997 si a Legii 137/2002, OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, LEGE nr. 36 din 30 aprilie 1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, etc)


• Intocmirea documentatiei de preluare a mandatului (inventariere patrimoniu, proces verbal de inventariere a patrimoniului, bilant de inceput al lichidarii);

• Operatiuni de lichidare a patrimoniului (vanzare bunuri, recuperare creante, inchidere conturi contabile, depunere declaratii fiscale privind definitivarea lichidarii, calcule privind partajul intre asociati/actionari, etc)

• Intocmire rapoarte privind stadiul procedurii de lichidare/radiere a societatii, etc


6. Servicii conexe


• acordarea de consultanţă privind aplicarea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

• analiza dosarelor de recuperari creante raportată la situaţia patrimornială a debitorului întocmind recomandari privind şansele de recuperare şi modalitatea de executare silită

• asistenţă, prin personal propriu specializat, în negocierea amiabilă a recuperărilor de creanţe

• Intocmire plan de reorganizare in procedure unde nu suntem practicieni desemnati - Produs generic de intocmire si negociere plan in procedurile in care nu suntem administartori judiciari de pe postura de consultanti

• Expertiza pe planuri de reorganizare propuse - Produs solicitat sau dispus de instante in cadrul procesului de confirmare a planului de reorganizare

• Asistenta creditori/ terti in proceduri - Asistare creditori in cadrul procedurilor de insolventa

• Asistare terte persoane – ofertanti, administratori, etc

• introducerea de actiuni juridice necesare reintregirii patrimoniului debitoarei sau pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitoare in dauna creditorilor, a tuturor actelor juridice care au adus, sau aduc prejudicii averii debitoarei si tragerea la raspundere a persoanelor vinovate